[Video] Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý hộ nghèo tỉnh Nghệ An

[Phần 1] Chức năng chính và Hướng dẫn đổi mật khẩu


[Phần 2] Hướng dẫn đổi mật khẩu


[Phần 3] Hướng dẫn nhập dữ liệu


[Phần 4] Hướng dẫn Tìm kiếm, Sửa đổi, Kết chuyển hộ nghèo và Tìm kiếm Khẩu nghèo


[Phần 5] Hướng dẫn xuất báo cáo


[Phần 6] Hướng dẫn cấu hình hệ thống và Chỉnh sửa dân số


[Full] Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầy đủ


Tải tài liệu hương dẫn sử dụng [Tài khoản Cấp Xã/Phường]         Tải tài liệu hương dẫn sử dụng [Tài khoản Cấp Huyện]